بانک صدا گویندگان امید چکاوا

بخش گویندگان امید بستری برای معرفی گویندگان جوان و تازه نفس کشور است . در  بانک صدا گویندگان امید چکاوا صدا های متنوع وجود دارد که از مهارت و صدا مناسبی برخوردار هستند