انتخاب زبان | Select Language

روز جواهرات

در حال رد شدن از کنار مغازه هاست،  تا این که برق چشمانش با برق نگین روی انگشتری که دیده یکی می شود،  آرام به آن نزدیک شده و حتی یک لحظه هم از آن چشم بر نمی دارد، هنوز نخریده خودش را صاحب اول و آخر آن سنگ قیمتی می داند. شاید این سنگهای قیمتی تراش نخورده در قعر طبیعت، هدیه انسانهای خوب سپرده شده در خاک به انسانهای خوب بیرون از خاک باشد.

 روز جواهرات مبارک

روز جواهرات

 از دل سخت ترین مکان ها هویدا می شود تا روی ظریف ترین و زیباترین بخش های پیکر ما خودنمایی کند. هرچند که در نهایت این ما هستیم که به آنها ارزش و ارج می دهیم.

روز جواهرات

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب