روز ملی شدن صنعت نفت ایران

تحریم نفتی ناکام ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت ثابت کرد
علّت تحریمها نه بمب هسته ای است و نه حقوق بشر.
سالروز ملی شدن صنعت نفت مبارک

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

29 اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران مبارک باد.

امتیاز دهی به این مطلب