داراییهاتون روز افزون، بدهی هاتون کن فیکون، سرمایه هاتون شادی، دلتون گرم، گردش وجوح نقدتون به کام و….

روز حسابدار مبارک

روز حسابدار

روز حسابدار

آدمهای خاکی مثل زمین استهلاکپذیرند. رفاقت با آنان گرچه با ارزش ترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است، ولی ثبتشان کنم. نه بخاطر عدم تطاباستانداردهای حسابداری، بخاطر اینکه در ترازنامه ی قلبم به گونه ای ثبت شده اند که هیچ پایان دوره ای مرا مجبور به بستن آنان نمیکند…

روز حسابدار مبارک

امتیاز دهی به این مطلب