روز جهانی خوشبختی در محل کار

اگر از کارت لذت میبری و حس خوبی نسببه محل کارت داری، پس بدون که خوشبختی.

1 مهر روز جهانی خوشبتی در محل کار گرامی باد.

روز جهانی خوشبختی در محل کار

روز خبرنگار

نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

امتیاز دهی به این مطلب