مهم نیست که در راهی که تا این اندازه ناهویداست، چه پیش خواهد آمد، مهم لذت بردن از مسیر، و هدف و انگیزه ماست. کسی چه میداند؟  شاید این روز زیبا، تنها دلیل و عامل وصل کردن ما به این جهان باشد .

روز انگیزه و الهام مبارک

روز انگیزه و الهام

اانگیزه و محرک بودن، نه فقط به ما، بلکه به انسانهای اطرافمان، امیدی دوباره برای داشتنِ لحظاتی بهتر میدهد.

روز انگیزه و الهام

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب