روز پیشگیری از سوختگی

روز پیشگیری از سوختگی

حادثه که خبر نمی‌کند…
اما ما بار ها، خود او را خبر می‌کنیم!
حادثه یک اتفاق است که با بی احتیاطی، آن را انتخاب می‌کنیم…
همه آتش نشان نیستند که آتش را نشانه بگیرند!
عده ای بودند که خود، نشانه‌ی آتش شدند
و شعله هیچ گاه بر آن‌ها، گلستان نشد!
آتش که دامن گرفت، دست‌گیری را از یاد مبر
که دست‌های گلگون و چشم های پرخون را به دلسوزی نیاز نیست….
از سوختن ها می‌توان باز هم رویا ساخت
که امید، همچون ققنوس از خاکستر رویاهای ویران شده ، به پرواز برخواهد خاست…
تقدیم به روحِ پاکِ آنان که از خاک آفریده و با آتش، در خاک آرمیدند

روز پیشگیری از سوختگی

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب