تنها موجود متفکر روی این کره خاکی هستیم و تا وقتی که هستیم باید بیندیشیم. به وجود به هستی و آفرینش؛ و به این که کائنات از که، از چه، و برای چه به وجود آمده است. تمام این ها که برای بیدار کردن ذهنِ هر کدام از ماست، سبب تحول و رشد جامعه ای که در آن زیست می کنیم می شود و آن را ارتقا می‌دهد. فلسفه به تعامل بین فرهنگ ها کمک می کند. به بهتر فهمیدن بهتر اندیشیدن.

روز جهانی فلسفه

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب