با یأس و نگرانی به کاشی های بیرون بیمارستان، چشم دوخته است. تکلیفش را نمی داند، اینکه خوب میشود یا نه، نه خودش، نه کسانی که با آنها چشم امید دوخته است. سرگردان است و این سرگردانی بیشتر از هر چیزی او را آزار می دهد. به دیگران نگاه میکند و فقط دلش می خواهد بداند، در فکر کسانی که مثل او نیستند چه می گذرد.

روز بیماری های نادر

 درست است نادر و غریب است. اما هستند افرادی که برایشان همین تعداد کم، انگیزه ای را فراهم کرده تا این کمیت را بسیار بشمارند و برای ریشه کن کردنش تلاش کنند.

روز بیماری های نادر

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب