زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

خالق شاهنامه است و جهان در وصف بزرگی او سر تعظیم فرود آورده.  با حماسه ای که آفرید زبان فارسی را از چنگ تازیان نجات داد و بزرگترین میراث را برای ما به یادگار گذاشت. و تا جایی که توان داریم، باید این یادگار بزرگ را پاس بداریم.

زادروز فردوسی مبارک

زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی

ولادت امام رضا (ع)

میلاد هشتمین امام ، هفتمین قبله و دهمین کشتی نجات ، شمس و الشموس اما

امتیاز دهی به این مطلب