زادروز ناصر حجازی

زادروز ناصر حجازی

رختکن/زمین/دروازه/توپ/تور/ومسایقه…….
مسابقه استواری/مسابقه استقامت/مسابقه بردباری/مسابقه ای برای مرد شدن/انسان شدن/رها شدن/و اسطوره شدن/وبازی….
دفاع از حریم یک دروازه/وامروز/حریم یک ملت
23 آذر زادروز زنده یاد ناصر حجازی گرامی باد

زادروز ناصر حجازی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب