زادروز ناصر حجازی

رختکن/زمین/دروازه/توپ/تور/ومسایقه…….
مسابقه استواری/مسابقه استقامت/مسابقه بردباری/مسابقه ای برای مرد شدن/انسان شدن/رها شدن/و اسطوره شدن/وبازی….
دفاع از حریم یک دروازه/وامروز/حریم یک ملت
23 آذر زادروز زنده یاد ناصر حجازی گرامی باد

زادروز ناصر حجازی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب