زادروز سهراب سپهری

زادروز سهراب سپهری

زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم

زندگی زمزمه ی پاک حیات است میان دو سکوت

زندگی خاطره ی آمدن و رفتن ماست

لحظه ی آمدن و رفتن ما تنهایی است

من دلم میخواهد، قدر این خاطره را دریابیم

 

15 مهر زادروز سهراب سپهری، شاعر طبیعت مبارک!

زادروز سهراب سپهری

عید نوروز

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال…

جشن سده

در دهم بهمن ماه، آتش زیر هیزم ها، در آبادی ها یا بلندای کوهستان های

روز عشق ورزیدن

اگر با هر کاری همراه شود، حاصلش اتفاق های خوب و تاثیر گذار است، اما

امتیاز دهی به این مطلب