بیمه به عنوان اهرمی مهم در ایجاد نظم اجتماعی و آرامش جامعه است. بیمه گذار در پرتو بیمه از خطرات احتمالی آینده و نگرانی های مربوط به خود یا دارایی خویش; ایمن می شود و آرام می یابد روز بیمه گرامی باد.

روز بیمه

امتیاز دهی به این مطلب