روز آگاهی از سالمند آزاری

وقتی از سالمندان حرف میزنیم، ذهنمان پیش افراد سالخورد می رود. ولی حقیقتا سالمندان، همان کسانی هستند که در روزهای ناتوانی ما دستمان را گرفتند و راه رفتن را یادمان دادند، دشواری ها را آسان کردند و برای رسیدن به روزهای خوب ما جنگیدند. حالا ورق برگشته و ما باید مثل بچگی خودمان مراقبشان باشیم، تا لحظه ای غم، در دل های با محبتشان خانه نکند.

روز آگاهی از سالمند آزاری

امتیاز دهی به این مطلب