انعکاس رنگ سبز و قرمزِ کاغذ، در چشمانِ پر از شوقش افتاده، با دست های کوچکی که با قطره های چسب درگیر است، حلقه ها را در هم می اندازد، زانوهای کوچکش را از اشتیاق به زمین می کوبد، قرار است چند کاغذ رنگی چسبیده بهم، معجزه پرواز را برای او تجلی کند.
روز بادبادک مبارک

روز بادبادک

رنج های ما در زندگی خلافِ خواسته هایمان است و ما گاهی در این میان فراموش می کنیم که یک بادبادک زمانی در آسمان اوج می گیرد که خلافِ جریان باد به پرواز درمی آید.

روز بادبادک

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب