روز بادبادک

انعکاس رنگ سبز و قرمزِ کاغذ، در چشمانِ پر از شوقش افتاده، با دست های کوچکی که با قطره های چسب درگیر است، حلقه ها را در هم می اندازد، زانوهای کوچکش را از اشتیاق به زمین می کوبد، قرار است چند کاغذ رنگی چسبیده بهم، معجزه پرواز را برای او تجلی کند.
روز بادبادک مبارک

روز بادبادک

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب