اسمش شنا کردن است اما در حقیقت، ما به مهمانی لطیف و رویایی آب می رویم. جایی که آرامش معنی پیدا می کند و می شود حس رهایی را نه در آسمان، بلکه روی آب تجربه کرد. نعمتی که درد را دوا میکند و آسودگی خیال را به انسان هدیه می دهد.

روز شنا کردن

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب