روز جشن گرفتن برای استعداد منحصر به فرد خود

هر فردی که مجوز حضورش در جهان صادر می شود، بی شک استعدادی نهفته در درونش را با خودش به امانت می آورد که برای هر کس منحصر به فرد خودش است. کشف این استعدادها به واسطه خودش یا دیگران، در هر زمان و مکانی، می تواند جهانی پیشرو، آباد و متمدن برای انسان ها به ارمغان بیاورد.

روز جشن گرفتن برای استعداد منحصر به فرد خود

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب