تأثیری که در طول تاریخ، پدران و اجداد ما، بر روی سرنوشت ما داشتند را نمی توان نا دیده گرفت. خواهی نخواهی، تا اندازه ای، ما حاصل تصمیم های آنها هستیم. کاش تصمیم های امروز ما، روشنگر و گشایشگر فردای فرزندان این گیتی باشد.

روز شجرنامه گرامی

روز شجرنامه

کاش در کنارِ نام خانوادگی، که نسل اندر نسل در شجره نامه ها وارثِ آن هستیم. چیزهایی را برای یکدیگر به ارث بگذاریم که تا ابد بشود به آنها افتخار کرد.

روز شجرنامه

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب