سرمایه های بی تکرار، حیاتی و گرانبهای تمام جهان هستند،  که با ارزشترین دوران زندگی خود را،  در دل رشد، ترقی، خطا و تجربه های فراوان می گذرانند. پرورش و حمایت درست و انسانی از آنها، می تواند نه تنها سرزمینی، بلکه جهانی را به سوی بهتر شدن و بهتر ماندن سوق بدهد.

روز جوانان

ولادت امام زمان

ولادت امام زمان آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری

امتیاز دهی به این مطلب