خلق و آفرینش را دوست دارد و با قلمش که روی کاغذ سفید جنب و جوش میکند، ما را به سرزمین حقیقت ها، رویاها، عجایب و آرزوهایمان می برد و کمک میکند، قبل از قرار گرفتن در هر شرایطی، اتفاق هایی را تجربه کنیم که ممکن است بعدها به سراغمان بیایند.

روز نویسنده

امتیاز دهی به این مطلب