بیشترین واژگان این زبان اشتقاقی شاخه ژرمنی باستان خانواده زبانهای هندواروپایی می آید. این زبان پرگویش و زیبا، زبان مادری اتحادیه اروپاست و دبستانی ها و دبیرستانی های زیادی را بعد از انگلیسی به آموزش دعوت می کند.

روز زبان آلمانی

ولادت امام زمان

ولادت امام زمان آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری

امتیاز دهی به این مطلب