مخالفت بین سلطنت و جمهوری اسلامی در نهایت به اتفاق و قیامی ناآرام، توسط تظاهرکنندگان در شهریور سال ۱۳۵۷ تبدیل شد که از آن به قیام ۱۷ شهریور یاد میکند.

قیام 17 شهریور

امتیاز دهی به این مطلب