آزادی شعارش نبود و به آن باور داشت. زمانی که سیاست بریتانیا،  هند را به چنگال کشیده بود. این مرد با ایمان و آزاد، مردم هند را به رهایی استقلال دعوت کرد و از آنها خواست تا به استعمار نه بگویند. کسی که بعد از آزادی و رسیدن به خواسته اش، روی زجرها و شکنجه هایش چشم بست و کسی را محاکمه نکرد. او شعار نمیداد و به آزادی و رهایی در اعماق قلبش ایمان داشت.

زادروز مهتاما گاندی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب