برای داشتن جامعه ای پیشرو و بی دغدغه،  باید با چشم مسلح و ریزبین مسائل و معضلات را دید، برایش تدابیری اندیشید و حقایق را پنهان نکرد. شاید این تنها راه صادقانه و به دور از ناحقیست. پس با دادن اختیار و آزادی به مطبوعات، می‌شود به مسائل با دید باز تری نگریست، چون اینها می توانند علت و معلول یک سرزمین نیک یا بد باشند.

روز آزادی مطبوعات

امتیاز دهی به این مطلب