نیمی از کودکان گرسنه جهان در فقر و نهایت تنگدستی در شمال و شاخ آفریقا زندگی می کنند. در زمانی که غرب نگاه پلیدش را به منابع این قاره به ظاهر ثروتمند اما در باطن فقیر دوخته و کوچکترین سرمایه ای به آنها نمی دهد. نیمی از کودکان آفریقایی در رنج و گرسنگی به نوجوانی نمی‌رسند. در دنیایی که عدالت در آن، آخرین انتخاب سیاستمداران است، گاهی کشورها را بر اساس نیاز کودکان تقسیم بندی می کنند. روز جهانی کودکان افریقایی گرامی.

روز کودک آفریقایی

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب