نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.

روز خبرنگار

روز احسان و نیکوکاری

روز احسان و نیکوکاری، روز خیر و برکت فرا رسید
نسیم رحمت خداوند از هر سو به مشام می رسد؛ جسم و جان ما را می نوازد و

جشن مهرگان

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال نیک روز و نیک جشن و نیک نام!

امتیاز دهی به این مطلب