لازم نیست که همه از علم فیزیک سر در بیاورند، نظریه نسبیت او را خاص و عام مردم جهان می‌دانند،  کسی که نزدیک به شصت سال  پی در پی برای فهم تمام کائنات جنگید و خسته نشد،  مرد بزرگی که قدرت، حریف علم و شرافت او نشد و همین صفت او را برای همیشه درجهان و ذهن دیگران ماندگار کرد.

زادروز انیشتین

در پس آن چشم های متعجب و موهای آشفته، ذهنی قرار داشت که جهان را به ستایش خودش در آورد و زمان و مکان را به هم گره زد.

زادروز انیشتین

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب