هیپنوتیزم می شویم آنگاه که بیداریم.

در خواب و بیداری در تاریک روشن هستی خالص تر می بینیم.

تمرکز اصل هیپنوتیزم است و تجربه پیشنهاد پذیری خاصی لذت ناب آن.

روز لذت های ناب در هوشیاری و آگاهی گرامی

روز هیپنوتیزم

روز هیپنوتیزم

شعبده و جادو نیست، اما سفریست عجیب، از خودآگاه به ناخودآگاهِ ذهن انسان، برای عمیق تر شدنِ هوشیاری و آگاهی.

روز هیپنوتیزم

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب