روز نوتلا

کودک های مدرسه ای که برای صبحانه خوردن با خانواده خود، تا همین چند وقت پیش جنگ زرگری راه می انداختند، چند روزی میشود که با صورتی شسته و لبی خندان و رویی گشاده سر میز صبحانه مینشیند و برای عصرانه هم لحظه شماری میکنند، چرا که لذت چشیدنِ این شیرینی آب شده قهوه ای جهان را برایشان زیباتر میکند.

روز نوتلا مبارک

روز نوتلا

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب