نگاه کائنات به تمرکز و تفکر ماست تا آنها را به خود جذب کند. همه چیز دست ما نیست و جهان کار خودش را می کند.اما نگاه مثبت و البته منطقی همه ما، می تواند همه چیز را به نفعمان و به جهان پیرامون مان برگرداند.

روز مثبت اندیشی

امتیاز دهی به این مطلب