فهم و درک زبان دیگری که یک جهان اندیشه است را با دیگران به اشتراک میگذارد، تا نظرات و عقاید انسان‌های مشابه را به هم نزدیک کند و از تفاوتها پلی بسازد برای ادارک و شناختی بهتر.

روز ترجمه و مترجم

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب