یک جعبه پر از سیم و صدا با مالکیت گولیلمو مارکونی، که در طول تاریخ چه خبرهای تلخ و شیرینی را مردم جهان از او نشنیدند، چه روزهایی که گوششان را تیز میکردند که بدانند قرار است سرنوشت خودشان و سرزمینشان چه شود. بودنش تا زمانی که فقط خودش بود موهبتی بزرگ محسوب میشد و فکر و نگاه اعجاز گونه مردم، حافظ روزهای تنهایی او بود.

روز جهانی رادیو مبارک

روز جهانی رادیو

 در تمام این سال‌ها با پیچاندن دکمه گردش، احوال دنیا را به سمع و نظرمان رساند. این جعبه جادویی در روزهای تنهایی همدم و مونس حال انسانهای زیادی در این دنیا بود.

روز جهانی رادیو

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب