روز جهانی رادیو

یک جعبه پر از سیم و صدا با مالکیت گولیلمو مارکونی، که در طول تاریخ چه خبرهای تلخ و شیرینی را مردم جهان از او نشنیدند، چه روزهایی که گوششان را تیز میکردند که بدانند قرار است سرنوشت خودشان و سرزمینشان چه شود. بودنش تا زمانی که فقط خودش بود موهبتی بزرگ محسوب میشد و فکر و نگاه اعجاز گونه مردم، حافظ روزهای تنهایی او بود.

روز جهانی رادیو مبارک

روز جهانی رادیو

شهادت امام رضا(ع)

سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت ، خورشید پور نور ایران زمین ،

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

امتیاز دهی به این مطلب