انتخاب زبان | Select Language

روز قدرشناسی از شوهر

  اکثرا سکوت میکند و ترجیح می‌دهد که سختی ها و دلهره های روزهای آینده را در درونش پنهان و نیمه پر لیوان را با شریکش تقسیم کند. درون گرایی بیش از حد، خط های دور چشم و جبین او را بیشتر کرده و دلش را صبوتر. نشدن ها نا امیدش نمی‌کند چون می‌داند که همین ناامیدی ممکن است، بهانه ای برای اتمام زندگی مشترکش شود ، و او بودن و ماندن را انتخاب کرده.

روز قدرشناسی از شوهر

رحلت حضرت محمد

سلام بر خاتم مهربانى و عشق! سلام براو که گام هاى مهتابى اش شب هاى

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب