کارش آفرینش زیبایی های بی تکرار و گره‌زدن عشق به حقیقت رویاست.

می آفریند آنچه را که در اعماق قلبش درک و در انتهای ذهنش به تعالی می رسد.

روز تماشاگران صحنه های تلخ و شیرین

روز نمایانگران  حقیقت و دروغ

و روز عاشقان هنر هشتگانه بر همگان مبارک.

روز هنرمند

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب