روز باطری

شاید ولتا نمیدانست که اختراعش حتی قلب را هم به زانو در می آرود.

  روز باتری مبارک

روز باطری

شهادت امام جعفر صادق(ع)

شهادت جانسوز رئیس مذهب تشیع ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادقبر

امتیاز دهی به این مطلب