فقط حلقه کردنِ دست دور کمر و گذاشتن چانه روی شانه نیست، فقط در نزدیک شدن سر و نفس ها به هم خلاصه نمیشود، بغل کردن یعنی نزدیک شدنِ قلب ها به هم، یعنی شریک شدنِ ادراک و احساساتی که در جمله و کلمه نمی گنجد، یعنی تقسیمِ تجربه های تلخ و شیرین زندگی، در آغوشی بی قضاوت

روز بغل مبارک

روز بغل کردن

در اوج حزن و اندوه، در اعماق خستگی و بیتابی، یک آغوش گرم و مهربان و بی توقع، به روح و جان گرما می بخشد و لحظه هایی جادویی می سازد.

روز بغل کردن

اربعین حسینی

امشب شب اربعین مصباح هداست / دل یاد حسین بن علی شیر خداست / پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت / امشب شب یاد عشقیاء و شهداست / اربعین حسینی برشما تسلیت باد

امتیاز دهی به این مطلب