بی شک، نگاهش به مرگ و نیستی، تولد دوباره است، او خوب میداند که کالبدی که در آن زیست میکند، تا وقتی که هست، در خدمت او است و بعد از او فقط در خدمت خاک است. پس چه بهتر میشود که با رفتنش، هدایایی به آنان که از او دیرتر مسافر این سفر بی چون چرا هستند، تقدیم کند و در فرصت دوباره آنها شریک شود.

روز اهدا و پیوند مبارک

روز اهدا کردن

 در پس این پیشامد تلخ، تولدی دوباره این نهفته است تولدی که فرصت دوباره به دیگران می دهد تا این بار زندگی را با مفهومی خاص تر از قبل زندگی کنند.

روز اهدا کردن

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب