روز حقوق فردی

 تمام ما به عنوان یک انسان حق و حقوقی داریم، که اگر با مطالعه و تحقیق به آنها واقف نباشیم، زندگیمان به راحتی اسیر نابرابری و ناحقی می شود. از زمانی که قوه عقل و تخیل به ما اعطا شد، می‌توانیم در برابر خواسته هایمان بایستیم، به شرط اینکه برخلاف ظلم و انسانیت نباشد.

روز حقوق فردی

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب