در روزگاری که هنوز پای تلفن و کشف های بعد از آن به میان نیامده بود؛ این فناوری عجیب با اَشکال پیچیده اش، بهترین گزینهِ حملِ پیام برای بشر شد. کدُی که بهترین مقدمهِ خلقِ تلگراف، نخستین اختراع بشر، بهرِ دل تنگی های راه دور بود.

روز کد مورس

ولادت امام زمان

آمدنت چون رستاخیر عقل گستر است و چون سپیده صبح نوید آغاری دوباره برای همه

امتیاز دهی به این مطلب