آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ.. آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.. آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﯾﻢ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﺪ… اﯾﻨﮏ ﻗﺪردان ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ روز ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻣﺒﺎرک

در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺜﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ. و روز ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ روزﺗﺎن ﮔﺮاﻣﯽ

اﺧﻼص از زﺑﺎن ﺗﻮ ذﮐﺮ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﺎوت از دﺳﺖ ﺗﻮ وام ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی وام دار ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر از وﺟﻮد ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ… روز ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻣﺒﺎرک

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد، آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند

روز پزشک بر تمام پزشکان و کادر درمان که قدم در این راه گذاشتن مبارک باد

پزشکان ضامن سلامت جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با  نگاه بلندشان التیام می بخشند.

روز پزشک بر تمام پزشکان و کادر درمان که قدم در این راه گذاشتند مبارک باد.

روز پزشک در سال 99 با تمامی سلهای دیگر فرق دارد امسال پزشکان تنها پزشک نبودند. فرشتگانی بودند جان بر کف که با زندگی خود قمار جان کردند تا مردمان جهان سلامت بمانند. پزشکان در این بحران عالم گیر نشان دادند که جان انسانها چقدر ارزشمند است. لذا قدردانی از این قلبهای مهربان کم ترین کاری است که می توان کرد. روز پزشک مبارک باد.

امتیاز دهی به این مطلب