روز پزشک

آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﻣﺪﯾﺪ.. آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.. آﻧﺮوز ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪﯾﻢ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮ درﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﺪ… اﯾﻨﮏ ﻗﺪردان ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ روز ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻣﺒﺎرک

در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﯾﺜﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ. و روز ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻗﺪرداﻧﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ روزﺗﺎن ﮔﺮاﻣﯽ

اﺧﻼص از زﺑﺎن ﺗﻮ ذﮐﺮ ﮔﻔﺖ ﺳﺨﺎوت از دﺳﺖ ﺗﻮ وام ﮔﺮﻓﺖ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی وام دار ﺗﻮﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎر از وﺟﻮد ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ… روز ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﮐﺎدر درﻣﺎن ﻣﺒﺎرک

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد، آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملائک تو را می ستایند

روز پزشک بر تمام پزشکان و کادر درمان که قدم در این راه گذاشتن مبارک باد

روز احسان و نیکوکاری

روز احسان و نیکوکاری، روز خیر و برکت فرا رسید
نسیم رحمت خداوند از هر سو به مشام می رسد؛ جسم و جان ما را می نوازد و

جشن مهرگان

مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال نیک روز و نیک جشن و نیک نام!

روز قلم

روز قلم، روز خلقت معرفت و روز زیبای آفرینش مبارک باد!

امتیاز دهی به این مطلب