کاش برسد زمانی که بدانیم روشنی فکر ما، به احترام گذاشتن عقایدی است که ضرری برای ما و دیگران ندارد و بپذیریم که این تنوعِ تفکر انسانهاست که سبب رشد و تعالی در بشریت میشود و از ما انسانهای بهتری میسازد.

روز روشن فکرها مبارک

روز روشن فکرها

بزرگی دنیای هرکس، به اندازه روشنی ذهن و افکار اوست، کسی که نگاهش به همه چیز زلال و سنجیده باشد. جهان پیرامونش را تماشایی تر میبیند.

روز روشن فکرها

تاسوعای حسینی

روز یقین و وفاداری ، بر شیعیان جهان تسلیت باد. دانلود امتیاز دهی به این

امتیاز دهی به این مطلب