روز هیپنوتیزم

هیپنوتیزم می شویم آنگاه که بیداریم. در خواب و بیداری در تاریک روشن هستی خالص تر می بینیم. تمرکز اصل هیپنوتیزم است و تجربه پیشنهاد

ادامه مطلب ...

روز تیک تاک

شاید صدایش خاص و حوصله سر بر باشد و تمرکز ما را نشانه بگیرد، اما در عین حال صدایی است که هشدار می دهد، این

ادامه مطلب ...

روز جواهرات

در حال رد شدن از کنار مغازه هاست،  تا این که برق چشمانش با برق نگین روی انگشتری که دیده یکی می شود،  آرام به

ادامه مطلب ...

روز گل کاشتن

به آن اندازه که داخل خاک دلربایی می کند، نمیتواند بیرون از خاک به آن زیبایی باشد. همه ما می‌دانیم که کاشتن بذر یک گل

ادامه مطلب ...

روز کلیه

هر دقیقه ای که ما بی تفاوت از کنارش می‌گذریم، او اما از کنار ما نمی گذرد و مسئول تصفیه و تزکیه خون های جاری

ادامه مطلب ...