روز جنگل

تمام ابهت و زیبایی اش را مدیون فضای بکر و دست نخورده اش است. فضایی که خالق آن انسان نیست. نظم، در عین حال بی

ادامه مطلب ...

روز شعر

روز شعر وقتی که دیگر احساسات در قفس درون تاب ماندن ندارند، وقتی که آهنگ چنگ میزند به جان کلام،  وقتی که سخن مرز دوست

ادامه مطلب ...

روز عطر

از شیره جان گل ها و گیاهان گرفته می شود، تا جان دوباره دهد به روح و روان آدمی. مایعی که رایحه آن، تلخ و

ادامه مطلب ...