روز جهانی رادیو

یک جعبه پر از سیم و صدا با مالکیت گولیلمو مارکونی، که در طول تاریخ چه خبرهای تلخ و شیرینی را مردم جهان از او

ادامه مطلب »

روز اهدا کردن

بی شک، نگاهش به مرگ و نیستی، تولد دوباره است، او خوب میداند که کالبدی که در آن زیست میکند، تا وقتی که هست، در

ادامه مطلب »