محمدرحیم ساسان

محمدرحیم ساسان

محمدرحیم ساسان گوینده رادیو، مجری تلویزیون، نویسنده و شاعر اھل بلوچستان است ایشان به مدت بیست سال در حوزه گویندگی ونویسندگی و بعنوان کارشناس فرھنگ بلوچستان فعالیت داشته اند وبه مدت سیزده سال  مجری تلویزیون درشبکه استانی ھامون مقابل دوربین بوده اند.

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب