شوان محمدی

-محمدی-شوان

شوان محمدی متولدسال1360ساکن شهر مهاباد و کرد زبان می باشد. ازسال1387 کارخودرادررادیو و تلویزیون مرکز مهاباد گویندگی در رادیو آغاز کردە کە این فعالیت تاکنون ودر زمینە اجرا و مجری گری درسیما و گویندگی وترجمە از فارسی بە کردی در واحد رادیوو خبرادامە دارد. همچنین دورەهای فن بیان وگویندگی و نویسندگی وتهیە کنندگی رادیو ودستورزبان کردی نزد اساتید فن در تهران، تبریز و مهاباد درکارنامە کاری وی  موجود است و درزمینە تیزرخوانی و نریتوری درسطح کشوری باگروه های هنری پایتخت در فعالیت می باشد.

 

گویندگان دیگر

امتیاز دهی به این مطلب