عاشقانه ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست ، تا اشارات نظر نامه رسان من و توست ، گوش کن با لب خاموش سخن می گویم ، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست ، گوش کن با لب خاموش سخن می گویم ، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست ، روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید ، حالیا چشم جهانی نگران من و توست

عاشقانه ابتهاج

یک عاشقانه آرام

نمیشود که بهار از تو سبزتر باشد ، شکوفه از تو شاداب تر ، پاییز از تو غمگین تر

عاشقانه ابتهاج

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست ، تا اشارات نظر نامه رسان من

امتیاز دهی به این مطلب