روز اقیانوس

نزدیک به هفتاد و دو درصد از کره زمین با آب پوشانده شده و ما فقط قسمت کوچکی از خشکی های کنار این آب ها

ادامه مطلب »

روز بهترین دوست

در دایره رفقای دور و نزدیک، فقط یک نفر می تواند باشد که به آن اعتماد کرد و رازهای نگفته در اعماق قلبت را برایش

ادامه مطلب »