روز بغل کردن

فقط حلقه کردنِ دست دور کمر و گذاشتن چانه روی شانه نیست، فقط در نزدیک شدن سر و نفس ها به هم خلاصه نمیشود، بغل

ادامه مطلب »