دلم می خواست کسی باشد،  که مرا “بلد” باشد ، بلد بودن مهم تر از عاشق بودن یا حتی دوست داشتن است، کسی که تو را “بلد” باشد، با تمام پستی بلندی هایت کنار می آید ، میداند کی سکوت کند ، کی دزدکی نگاهت کند ، کی سرت داد بزند، و کی در اوج عصبانیت ، محکم در آغوشت بگیرد، کاش کسی باشد، که مرا “بلد” باشد.

متن عاشقانه

امتیاز دهی به این مطلب